Általános Szerződési Feltételek

Best-Solar Kft.

 1. A szerződő Felek
  • Megrendelőolyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy szervezet, aki vagy amely a Vállalkozóval napelemes háztartási méretű kiserőmű tervezésére, telepítésére és üzembe helyezésére vonatkozó vállalkozási szerződést köt az abban rögzített egyedi megrendelés alapján és a vállalkozási szerződés megkötésével elfogadja a Vállalkozó által előírt jelen Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) foglaltakat.
  • VállalkozóBest-Solar Kft. (székhelye: 2142 Nagytarcsa, Déri Miksa utca 10. B. ép. 1., Cégjegyzékszám:13-09-141809, adószám: 23012765-2-13), amely napelemes háztartási méretű kiserőmű tervezésével, telepítésével és üzembe helyezésével foglalkozó gazdasági társaság, amely a Megrendelővel az ezen tevékenysége tárgyban kötött vállalkozási szerződés alapján jogviszonyba kerül.
 1. Az ÁSZF tárgya és hatálya
  • A Vállalkozó minden általában elvárható intézkedést megtett annak érdekében, hogy a Megrendelő a jelen ÁSZF-et még az egyedi megrendelés tárgyában létrejött vállalkozási szerződés megkötése előtt megismerje.
  • Minden, a Vállalkozó és a Megrendelő között létrejött, külön egyedi megrendelést tartalmazó vállalkozási szerződésben (a jelen ÁSZF alkalmazásában a továbbiakban: vállalkozási szerződés) nem szabályozott kérdésben a jelen ÁSZF-ben foglaltakat kell alkalmazni. A Megrendelő és Vállalkozó által megkötött vállalkozási szerződés, valamint a jelen ÁSZF közötti bármely ellentmondás esetén a vállalkozási szerződés rendelkezései alkalmazandók.
  • A jelen ÁSZF a Vállalkozó és a Megrendelő között létrejött, napelemes háztartási méretű kiserőmű rendszer tervezése, elemeinek helyszíni telepítése, üzembe helyezése és annak hálózati csatlakozásával kapcsolatos ügyintézés lebonyolítása tárgyában megkötött vállalkozási szerződés felek jogaira és kötelezettségeire, fizetési kötelezettségekre és feltételekre, teljesítési határidőkre és feltételekre, műszaki átadás-átvételre, jótállásra vonatkozó rendelkezéseit rögzíti.
 1. Teljesítési határidők
  • Felek a Megrendelő által elfogadott árajánlat alapján megkötött egyedi vállalkozási szerződés („Vállalkozási Szerződés”) aláírását követően a napelemes rendszer telepítésének időpontjáról (teljesítés) a 3.2. pontban rögzítettek figyelembevételével előzetesen egyeztetnek.

A teljesítés négy együttes előfeltétele:

 • a Megrendelő és a Vállalkozó által szabályszerűen aláírt, eredeti (vagy szkennelt és elektronikusan küldött) Vállalkozási Szerződés megléte,
 • az illetékes villamosenergia-elosztó társaság („Áramszolgáltató”) által kiadott Műszaki Gazdasági tájékoztató rendelkezésre áll,
 • a Vállalkozási Szerződésben rögzített előleg, vagy az ütemezésnek megfelelő díj(ak) a Vállalkozó részére megfizetésre kerültek,
 • a megbízással érintett helyszín és munkaterület a kivitelezés megkezdéséhez a jelen ÁSZF 5. fejezetében foglaltak szerint biztosításra került.
  • A Vállalkozó legkésőbb a 3.1. pontban felsorolt valamennyi feltétel együttes teljesülését követő 100 (száz) munkanapon belül a rendszert I. osztályú minőségben a telepítési helyszínre leszállítani, készre szerelni és üzemkészen átadni.
  • Az Áramszolgáltató felé a hálózati csatlakozás ügyintézésének várható ideje az igénybejelentéstől számítottan 3 hónap.
  • Amennyiben a telepítés a 3.2. pontban meghatározott határidőben (módosított határidőben) Vállalkozónak felróható okból hiúsul meg (ide nem értve a teljesítés 3.6. pontban rögzített okból történő késedelmét), a Megrendelő jogosult a késedelmes munkanapok után az elmaradt energiatermelésnek megfelelő pénzösszeget kötbérként érvényesíteni, amely felek által megállapított összeget Megrendelő jogosult a még esedékes vállalkozási díj tartozásába beszámítani. Az elmaradt energiatermelés ellenértékét a felek a PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System) hozamkalkulátor-szoftver segítségével állapítják meg és ennek dokumentálását/összegszerűsítését külön kötbérmegállapodási dokumentációban részletezik.
  • A kiszállítás és a telepítés a 3.1. pontban meghatározott, előzetesen már egyeztetett időponttól eltérő időpontban kizárólag abban az esetben történhet, amennyiben az időjárási-, vagy egyéb körülmények a munkavégzés megkezdését lehetetlenné teszik. Erről Vállalkozó köteles Megrendelőt előzetesen értesíteni.
  • Felek rögzítik, hogy amennyiben a teljesítés késedelemére olyan okból kerül sor, amely a Vállalkozónak nem felróható (így különösen, de nem kizárólag jogszabályi változások, hatóságok, közműszolgáltatók ügyintézési határidejének vagy a Vállalkozó beszállítóinak (pl. inverter) szállítási késedelme, továbbá a Megrendelő jelen ÁSZF-ben vagy a Vállalkozási Szerződésben vállalt kötelezettségeinek nem szerződésszerű teljesítése), úgy a teljesítés határideje a várakozási idővel, megrendelői kötelezettség teljesítésének határidejével automatikusan meghosszabbodik.
  • Felek a fenti 3.5. és 3.6. pontokban rögzített esetekben kötelesek egymással egyeztetni arról, hogy a felmerült körülmények között milyen megoldás látszik célszerűnek a kivitelezés szerződés szerinti határidőre történő befejezése szempontjából.
  • A Vállalkozó a napelemes rendszer Áramszolgáltató felé való készre jelentésére a Vállalkozói Szerződésben meghatározott vállalkozói díj („Vállalkozói Díj”) teljes kiegyenlítése után 2 munkanapon belül köteles.
  • A Vállalkozói Díj teljes kiegyenlítéséig minden leszállított és felszerelt eszköz és berendezés Vállalkozó tulajdonában marad. Erre tekintettel – amennyiben Megrendelő fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget – Megrendelő tudomásul veszi, hogy Vállalkozó jogosult a Megrendelő költségére a napelemes rendszert leszerelni és a helyszínről azt elszállítani, illetőleg jogosult a napelemes rendszer üzemeltetését, használatának biztosítását megszüntetni vagy a fizetési kötelezettség kiegyenlítéséig felfüggeszteni. Megrendelő tudomásul veszi továbbá, hogy az újra fel nem használható anyagok költsége őt terheli, melyet Megrendelő a Vállalkozó által kiállított számla alapján köteles megfizetni a Vállalkozó részére.
 1. Fizetési feltételek és kötelezettségek
  • A Vállalkozói Díjat, valamint az esetleges egyéb – Vállalkozói Díj részét nem képező további díjakat és költségeket – Megrendelő a Vállalkozó által kiállított számla alapján fizeti meg.
  • A Vállalkozói Díj a Vállalkozónak a Vállalkozási Szerződés teljesítésével kapcsolatos minden költségére fedezet nyújt, így a Vállalkozó egyéb költségei megtérítésének igényével nem jogosult fellépni a Megrendelővel szemben. Ez alól kivételt képeznek a jelen ÁSZF-jében részletezett, valamint a Vállalkozási Szerződésben rögzített, pótmunkával, újbóli kiszállással járó feladatok elvégzésének ellenértéke és költségei, melyeket Megrendelő a Vállalkozói Díjon felül köteles megfizetni a Vállalkozó részére.
  • Megrendelő a jelen ÁSZF-ben, illetőleg a Vállalkozási Szerződésben rögzített esetekben a Vállalkozói Díjon felül 400.-Ft/km összegű kiszállási díjat, illetőleg további 150.000.-Ft / nap összegű költségtérítést köteles fizetni a Vállalkozó részére, azon kiesett napok után, melyeken Vállalkozó a Megrendelő érdekkörében felmerült – jelen ÁSZF-ben vagy a vállalkozási szerződésben – meghatározott okból nem tud munkát végezni.
  • Megrendelő köteles a számlázást megelőzően tájékoztatni a Vállalkozót számlázási igényeiről (pl.: fordított adózás rendje szerinti elszámolás). A fenti tájékoztatás elmaradásának vagy késedelmének következményeit Megrendelő köteles viselni.
  • Amennyiben az Áramszolgáltató a Műszaki Gazdasági tájékoztatóban az igénybejelentést elutasítja, úgy felek újra tárgyaljak a Vállalkozási Szerződés műszaki tartalmát és a díjazást.
  • A Vállalkozói Díj, illetőleg minden ezen felül fizetendő díj és költség akkor minősül megfizetettnek, amikor az a Vállalkozó bankszámláján jóváírásra, illetőleg a Vállalkozó részére készpénzben átadásra került.
  • Vállalkozó jogosult a Vállalkozói Díjat egyoldalú nyilatkozatával módosítani, amennyiben a Vállalkozói Díj megállapítását befolyásoló körülmények jelentősen megváltoztak – mely különösen, de nem kizárólagosan a napelemes piacot érintő általános árképző tényezők, valamint a HUF/EURO árfolyam jelentős változása. Ez esetben Megrendelő a Vállalkozói Díj módosításáról szóló értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül jogosult a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal a Vállalkozói Szerződéstől elállni. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben elállási jogával ezen határidőn belül nem él, úgy tekintendő, hogy a Vállalkozó módosítását elfogadja.
 1. Felek jogai és kötelezettségei
  • A Megrendelő köteles 2 munkanapon belül a Vállalkozó részére hiánytalanul átadni a hálózati csatlakozás ügyintézéshez szükséges adatokat és dokumentumokat a Vállalkozó által adatbekérőben, illetve dokumentum listában foglaltak szerint.
  • A Vállalkozó az Áramszolgáltató hatáskörébe tartozó feladatokért (pl. mérőóra cseréje, mérőhely kialakítása, szabványosítása, teljesítmény bővítés, az inverter működésének megfelelő feszültségszint biztosítása stb.) ill. határidők betartásáért, továbbá az ügyintézés során a Megrendelő által átadott adatok és dokumentumok hiányosságai és hibái miatt felmerült késedelemért és a rendszer ebből eredő késedelmes hálózatba kapcsolásáért, valamint az óracsere időpontjának meghatározásáért nem vállal felelősséget. A Vállalkozási Szerződésnek nem része az Áramszolgáltató és a Megrendelő között létrejövő hálózathasználati szerződés megkötése, amelynek elvégzése a Megrendelő feladata.
  • Amennyiben a mérőóra csere napelemes kivitelezési hiba miatt hiúsul meg, úgy ennek felelőssége a Vállalkozót terheli és a hibát a saját költségén kijavítja.
  • Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Vállalkozó szerződésszerű feltételeként a munkaterületet az alábbiak szerint biztosítja a Vállalkozó részére:
 • bejutás a teljesítés helyét képező ingatlanba, feljutás a tetőre, a kivitelezés teljes időtartama alatt,
 • a munkaterület kivitelezéssel érintett részeinek, mint udvar, tető, padlás, teljes kábelnyomvonal, az inverter és csatlakozási pontnak (lakáselosztó) helyének akadálymentessé tétele (pl. akadályt képező ingóságok elpakolása),
 • a tetőn a napelemes mező helyének akadálymentesítése. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a használaton kívüli tetőtartó, parabola antenna, napkollektor, stb. leszerelése nem része a Vállalkozó megbízásnak, ezek kivitelezés megkezdéséig történő eltávolítása Megrendelő kötelezettsége és költsége,
 • a kivitelezéshez szükséges eszközök számára villamos energia folyamatos biztosítása, kiépített villamos hálózat megléte,
 • építés alatt lévő ingatlan esetén a tetőszerkezet és héjazat megléte; inverter helyét biztosító falfelület előzetes levakolása, festése; csatlakozási pont (lakáselosztó) megléte,
 • a mérőhely és a napelemes rendszer csatlakozási pontjának (lakás elosztó), és a kettő közötti villamos hálózat szabványosságának biztosítása.
 • az építési munkaterületre mindaddig nem léphet be illetéktelen személy, amíg Vállalkozó helyszínen tartózkodó képviselője kifejezetten nem nyilatkozik arról szóban, hogy a szereléssel és telepítéssel végeztek és az építési munkaterület visszaadásra kerül Megbízó számára. Illetéktelen személynek minősül mindenki, aki nem a Vállalkozó által az építési munkaterületre küldött telepítő csapat tagja.
  • Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a fenti 5.4 pontban meghatározott kötelezettségeinek nem tesz eleget és a munkaterület az előzetes egyeztetések ellenére nem alkalmas a kivitelezésre, úgy a Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének késedelme vagy elmaradása a Megrendelőnek felróható, ezért Vállalkozó jogosult a munkaterületről levonulni, illetőleg a megbízás teljesítését megtagadni. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a már megfelelő munkaterületre csak újbóli kiszállási díj és az előző, meghiúsult munkanap 4.3. pontban meghatározott költségtérítés megfizetése feltételével kezdi meg kivitelezést, mely díjat Megrendelő a Vállalkozói Díjon felül köteles megfizetni a Vállalkozó részére, az erről kiállított számla alapján.
  • A mérőhely és a napelemes rendszer csatlakozási pontjának (lakás elosztó), és a kettő közötti villamos hálózat szabványosságának biztosítása a Megrendelő feladata. Felek megállapodnak, hogy műszaki vagy szabványossági problémák felmerülése esetén Vállalkozó jogosult a napelemes rendszer hálózatra csatlakoztatását megtagadni. A hálózatra csatlakozást a Vállalkozó csak a feltárt problémák kijavítását követően végzi el, melyért Megrendelő a vállalkozási szerződés szerinti Vállalkozói Díjon felül, külön kiszállási és munkadíjat köteles fizetni a Vállalkozó részére, az erről kiállított számla alapján.
  • Megrendelő köteles a kivitelezés megkezdésekor a Vállalkozóval való helyszíni egyeztetésre, ill. a kivitelezés folyamán a felmerülő kérdések, műszaki problémák, esztétikai kérdések esetén a helyszíni egyeztetés lehetőségét biztosítani a kivitelezés teljes időtartama alatt. Amennyiben a Megrendelő ezt elmulasztja, ill. nincs jelen a kivitelezés során, úgy a Vállalkozó a vonatkozó szabványok, az iparági gyakorlat és a helyszíni adottságok figyelembevételével, a legjobb tudása szerint kivitelezi a napelemes rendszert. Felek megállapodnak, hogy ha a Megrendelő az egyeztetett, vagy az egyeztetés hiányában megvalósult műszaki, kivitelezési megoldáshoz képest utólagos változtatást igényel, ezen módosítás Megrendelővel előzetesen egyeztetett munkadíját Megrendelő a Vállalkozói Díjon felül köteles a Vállalkozó részére megfizetni, az erről szóló számla alapján.
  • Amennyiben a Megrendelő felelősségi körébe tartozó okból (pl. munkaterület folyamatos biztosításának, munkavégzés lehetővé tételének akadályozása, helyszíni egyeztetés lehetőségének elmaradása stb.) a kivitelezés késedelmet szenved, ill. újbóli kiszállással jár, úgy annak a Megrendelővel előzetesen egyeztetett munkadíja a szerződött összegen felül, többletmunkaként kerül kiszámlázásra.
  • Felek megállapodnak, hogy Megrendelő nem jogosult a kivitelezés során a szerződött műszaki tartalom módosítására, csak a módosítással járó többletköltség (újbóli kiszállási díj, külön megállapodás szerinti munkálatok ellenértéke, stb.) elfogadásával.
  • Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezés befejezésével a munkaterületen eltakarít, azt tisztán adja vissza a Megrendelőnek.
  • Vállalkozó kijelenti, hogy a beszerelni kívánt eszközök megfelelnek a vonatkozó, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar jogszabályoknak, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak.
  • Vállalkozó indokolt esetben a teljesítés során eltérhet az árajánlatban megadott műszaki tartalomtól (konkrét márkáktól és típusoktól), de csak abban az esetben, ha a helyettesítő termékek minősége és műszaki tartalma az árajánlatban szereplőkkel egyező vagy annál jobb. Erről Vállalkozó köteles Megrendelőt előzetesen értesíteni.
  • A felek rögzítik, hogy a napelemes rendszer telepítése fő szabály szerint nem építési engedélyköteles tevékenység. Előfordulhatnak azonban ettől eltérő helyi szabályozások, illetőleg olyan helyi rendelkezés, amely a munkálatok megkezdését bejelentési kötelezettséghez köti. A telepítést megelőzően Megrendelő köteles írásban tájékoztatni Vállalkozót a fenti körülmények fennállásáról. Ebben az esetben az építőipari kivitelezésről szóló 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak megfelelően felelős műszaki vezető jár el és az építési napló (elektronikus) vezetése kötelező. Megrendelő tudomásul veszi, hogy ezen információkat nem minden esetben ismerheti meg a Vállalkozó. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az erre vonatkozó tájékoztatás elmulasztásáért teljeskörűen felel.
  • Amennyiben a Vállalkozási Szerződés a Megrendelő kötelezettségei nem teljesítése miatt vagy a Megrendelő érdekkörében felmerült okból meghiúsul, úgy Vállalkozó jogosult a Vállalkozói Díj 10%-os mértékének megfelelő összeget meghiúsulási kötbér címén Megrendelő felé kiszámlázni, a Megrendelő pedig azt köteles a Vállalkozó részére megfizetni.
  • A Vállalkozó tájékoztatja a Megrendelőt, és a Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a kivitelezés során a legnagyobb elővigyázatosság ellenére is előfordulhat, hogy a héjazat elemei sérülnek (cserép, pala, lemez) és Vállalkozó a napelemes mező alatt nem hagy sérült héjazati elemet. Ebben az adott héjazatnak – típusban és minőségben – megfelelő (nem repedt, fagyott) tartalék héjazati elem biztosítása a Megrendelő kötelezettsége és költsége. Felek megállapodnak, hogy amennyiben nem áll rendelkezésre tartalék héjazati elem, úgy a Vállalkozó a tető más, a napelemes mezővel nem érintett, könnyen megközelíthető helyéről pótolhatja a sérült elemet. Ennek későbbi pótlása a Megrendelő kötelezettsége és költsége.
  • Felek rögzítik, hogy amennyiben a kivitelezés tartalék héjazati elem hiányában nem befejezhető, úgy  a Vállalkozó szerződésszerű  teljesítésének  késedelme vagy elmaradása  a  Megrendelőnek felróható és Vállalkozó jogosult a megbízás teljesítését a héjazati elem pótlásáig felfüggeszteni és a megbízást csak újbóli kiszállási díj és Megrendelővel egyeztetett többletmunka díja fejében befejezni, mely díj megfizetésére Megrendelő a Vállalkozói Díjon felül köteles a Vállalkozó részére, az erről kiállított számla alapján.
  • Felek kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozási szerződésben foglaltak eredményes, határidőre történő teljesítését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért az a fél felelős, akinek a mulasztás felróható.
  • Vállalkozó köteles az eljárás során Megrendelő képviseletében annak érdekeit szem előtt tartva legjobb tudása szerint eljárni. Vállalkozó jogosult a teljesítés során általa megbízott harmadik személyeket igénybe venni, akik teljesítéséért úgy felel, mintha maga járt volna el.
  • Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozási Szerződés teljesítése körében egyező akarattal a Felek érdekkörén és ellenőrzési körén kívül eső körülménynek tekintik a napelemes iparágat és így a Vállalkozási Szerződés szerinti megbízás teljesítéséhez szükséges napelemes berendezések beszerzését hátrányosan befolyásoló, nemzetközi piacon felmerült beszerzési nehézségeket, melyet a Felek egyező akarattal előre nem látható, a Felek által elháríthatatlan, a szokásos üzleti kockázat körén kívül eső körülménynek tekintenek. Erre figyelemmel megállapodnak a Felek abban, hogy ezen körülmények okozta késedelem vagy a szerződés meghiúsulása nem tekinthető a Vállalkozó szerződésszegésének.
 1. átadás-átvétel
  • A Vállalkozási Szerződésben rögzítettek teljesítése a napelemes rendszer telepítésének napján, a próbaüzem után, műszaki átadás-átvételi eljárás során történik, amelyről a felek átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel. A jegyzőkönyv igazolja a munka elvégzését és működőképes átadását (teljesítési igazolás), amelyet Megrendelő és Vállalkozó kapcsolattartója (vagy meghatalmazottja) ír alá. Amennyiben a felek felelős műszaki vezetőt, illetőleg műszaki ellenőrt vettek igénybe, úgy a jegyzőkönyvet ők is aláírják.
  • Az Áramszolgáltató által esetlegesen előírt mérőhely kialakítása, szabványosítás és/vagy teljesítmény bővítés megvalósítása, valamint az azzal kapcsolatos ügyintézés nem része a Vállalkozási Szerződésnek, így azok elvégeztetése, illetve annak költségei Megrendelőt terhelik.
  • Amennyiben a Megrendelő (kapcsolattartója, meghatalmazottja) a műszaki átadás-átvételi eljárás során a teljesítéssel kapcsolatban kifogást terjeszt elő, úgy azt a felek az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítik. Amennyiben a hiba olyan kisebb hiba, amely az átadás-átvételt nem akadályozza, (tehát a rendszer rendeltetésszerű használatra alkalmas, vagyis élet, baleset- és vagyonvédelmi kockázatot nem rejt magában) úgy a hibalista felvételével az átadás-átvételi eljárás (teljesítés) megvalósul, és a Vállalkozó köteles a hiba haladéktalan kijavítására.
  • Amennyiben a Megrendelő (kapcsolattartója, meghatalmazottja) nem jelenik meg és/vagy megtagadja a teljesített munka átvételét, úgy a Vállalkozó újabb időpontot tűz ki egy újabb műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatására – amennyiben a felek közösen más időpontban nem állapodnak meg – 3 munkanapon belüli időpontra. Ezzel egyidejűleg a Vállalkozó a műszaki átadás-átvétellel kapcsolatos valamennyi dokumentációt a Megrendelőnek a Vállalkozási Szerződésben rögzített címre és kapcsolattartó részére megküldi. Amennyiben az újabb átadás-átvételi eljárás is sikertelen és a Megrendelő kifogást nem terjeszt elő, úgy tekintendő, hogy Vállalkozó a Vállalkozási Szerződés szerinti megbízást szerződésszerűen teljesítette és jogosult a Vállalkozói Díjról számlát kiállítani, mely alapján Megrendelő a fizetési kötelezettségét teljesíteni köteles.
  • Amennyiben Vállalkozó a Vállalkozási Szerződésben vállalt kötelezettségét teljesítette, azonban a műszaki átadás-átvételnek a Megrendelő érdekkörében felmerült, vagy a Vállalkozó érdekkörén kívül eső okból van akadálya, úgy a Vállalkozó jogosult rész-számla kibocsátására, amelynek mértéke (az előleggel együtt) a Vállalkozói Díj 90%-a.
 1. Garanciális feltételek
  • Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jogszabályban előírt jótállási (garanciális) és szavatossági kötelezettségeinek eleget tesz.
  • Amennyiben az árajánlatban a fenti jótállási kötelezettséget meghaladó időtartamú gyártói garanciák szerepelnek, úgy ezekért a további kötelezettségekért a termékek gyártója a termékhez kiállított jótállási jegyen feltüntetettek szerint áll jót. Vállalkozó ebben az esetben minden tőle telhetőt megtesz a Megrendelő panaszának a közvetítése körében.
  • Megrendelő vállalja, hogy káresemény esetén 24 (huszonnégy) órán belül írásban vagy szóban tájékoztatja Vállalkozót és az esetleges kárfelvételig a helyszínt nem állítja helyre. Amennyiben ezt elmulasztja, úgy Vállakozó biztosítója megtagadhatja a kár kifizetését és így a kárért Megrendelőnek kell vállalni a felelősséget.
  • Amennyiben a Megrendelő jótállási kötelezettség körébe tartozó problémával hívja vissza a Vállalkozót (pl. beázás), de a kiszállás során kiderül, hogy a probléma nem köthető a napelemes rendszer kivitelezéshez, így a Vállalkozó a vállalkozási szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítéséhez, úgy Megrendelő köteles a Vállalkozó részére a kiszállás költségét kifizetni, a Vállalkozó erről kiállított számlája alapján.
  • A Vállalkozó a berendezések rendeltetésszerű üzemeltetése közben fellépő hibák elhárítására vállal kötelezettséget. Vállalkozó a rendszer elemeinek ellopása, rongálása, elemi kár, vis maior esetén nem tartozik felelősséggel. Az eszközök szakszerűtlen használata, mechanikai sérülése, rongálás vagy elemi csapás által történt sérülése, a működését befolyásoló mértékű szennyeződése, a készülékek burkolatának eltávolítása az adott berendezéssel kapcsolatos jótállási kötelezettség megszűnéséhez vezet.
  • A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó által kivitelezett és átadott napelemes rendszer üzemeltetése és a rendszer felügyelete nem tartozik a Vállalkozó szerződéses vállalásába, ez a Megrendelő feladata.
  • Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben az otthoni wifi hálózatban a napelemes rendszer telepítése után bármikor bármilyen változtatást eszközöl (router csere, jelszó vagy hálózat nevének módosítása, stb) az inverter elveszíti a kommunikációt és ezáltal az online monitoring megszűnik. Vállalkozó az inverter ismételt programozását kiszállási és munkadíj ellenében vállalja.
 1. Adatkezelési kikötés
  • A Vállalkozó, mint adatkezelő a Megrendelő szerződésben megadott személyes adatait szerződés teljesítése jogcímén kezeli.
  • A személyes adatok címzettjei: a Vállalkozó ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.
  • A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.
  • A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülnek adózás, könyvelés céljából a társaság által megbízott könyvelő irodának, postázás szállítás céljából a Magyar Postának, illetve a megbízott futárszolgálatnak, fuvarszervezőnek, vagyonvédelem céljából a társaság vagyonvédelmi megbízottjának.
  • Az érintett természetes személy jogairól, az adatfeldolgozók személyéről információk a Vállalkozó honlapján (a láblécben) elérhető Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók.
  • A Vállalkozó a Megrendelő adatait csak olyan mértékben kezeli, amennyiben az a számlázása és ügyfélnyilvántartása szempontjából elengedhetetlenül szükséges. További adatokat a Vállalkozó Megrendelőről még anonimizált formában sem kezel.
 1. Vegyes rendelkezések
  • A Vállalkozási Szerződés, valamint a jelen ÁSZF egészének, vagy bármely részének érvénytelenségével kapcsolatban esetlegesen felmerülő jogviták elbírálása során a magyar jog az irányadó.
  • Fogyasztónak minősülő Megrendelő esetén a Vállalkozó szolgáltatásaival kapcsolatos bármilyen panasz esetén Megrendelő a lakóhelyük, tartózkodási helyük szerint illetékes Békéltető Testülethez vagy Fővárosi/ Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztályához, továbbá Magyarország rendes bíróságaihoz fordulhatnak.
  • A békéltető testület eljárására vonatkozó szabályokat az Fgytv. tartalmazza. A békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a Megrendelő a Vállalkozóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A Megrendelő az eljárást a Békéltető Testület elnökéhez megfelelően benyújtott, írásbeli kérelmével indíthatja el.
 1. Kapcsolattartás
  • A Vállalkozási Szerződés teljesítésével összefüggő minden lényeges körülményt, feltételt írásban (elektronikus levélben, e-mailben) egyeztet, mely során a Vállalkozási Szerződésben megjelölt kapcsolattartási címeket használja. Az ezeken az e-mail címeken keresztül történő levelezés, kapcsolattartás (másolat esetén is) – a szerződés megszüntetésére irányuló felmondás, valamint az azt megelőző felszólítás kivételével – hivatalos értesítésnek minősül.
 1. Záró rendelkezések
  • A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos (vagy annak helyébe lépő) Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet, valamint más hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
  • A jelen ÁSZF a Vállalkozó weboldalán (https://bestsolar.hu) történő közzététel napjától visszavonásig érvényesek.
  • Vállalkozó bármikor jogosult jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ilyen módosítások a Vállalkozó weboldalán történő közzététellel egyidejűleg lépnek hatályba.
  • Jelen ÁSZF rendelkezései valamelyikének érvénytelensége vagy hatálytalansága nem érinti a többi rendelkezés alkalmazhatóságát.
  • Vállalkozó fenntartja magának a jogot, hogy ezen ÁSZF egyes rendelkezéseitől a Vállalkozási Szerződésekben eltérjen. Az ÁSZF és a Vállalkozási Szerződés feltételi közötti eltérés esetén a Vállalkozási Szerződés rendelkezései az irányadók.
  • Amennyiben Vállalkozó a jelen ÁSZF alapján megillető valamely jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Amennyiben Vállalkozó egy-egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez vagy kikötéséhez, az nem jelenti azt, hogy lemondott volna arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához és betartatásához.

 

Nagytarcsa, 2022.07.14.

ajanlatkeres@bestsolar.hu